Türk halk müziği Nedir? Türk halk müziği Ne demek? – Bilgi Anahtari

Türk Halk Müziği Nedir?

Türkiye'ye ait olan bir müzik türüdür. Halkın ortak malı olan, Türk halkının yaşadığı tüm olayları kendisine konu alan halk ezgilerinden oluşan, belirli bir yörenin yerleşik insanları tarafından üretilen severek söylenen ve çalınan ülkenin kültürünü yansıtan sözlü ve sözsüz ezgilerin kulaktan kulağa iletildiği, farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türk müziği sanatına “Türk Halk Müziği” denir.

Türk Halk Müziği, ait olduğu yörenin kültürünü yansıtır. Çok eski bir geçmişe sahiptir. Sevgi, özlem, acı, mertlik ve kahramanlık gibi duyguların yanı sıra doğal ve sosyal olayları işler. Türk halkının tüm özelliklerini yansıttığı için toplum tarafından beğenilerek dinlenir. Bağlama, Türk Halk Müziği’nin temel enstrümanı olarak kabul edilir.

Türk Halk Müziği’nin kaynağı halk ozanlarıdır ve ait olduğu yörenin kültürünü yansıtır. Türk Sanat Müziği’nin ise estetik yönleri baskındır ve genele hitap eder. Kökeninde divan edebiyatı vardır ve dili oldukça ağırdır.

Türk Halk Müziği Türleri

1. Sözlü Türk Halk Müziği

2. Sözsüz Türk Halk Müziği

Sözlü Türk Halk Müziği

Sözlü Türk Halk Müziği, tüm türleriyle halk türkülerini ve türkülü oyun havalarını kapsar.

Sözsüz Türk Halk Müziği

Sözsüz Türk Halk Müziği türküsüz halk oyunlarının ezgilerini kapsamaktadır.

Türk Halk Müziği Kapasamındaki Eserlerinin Sınıflandırılaması

1. Klasik Türk halk müziği

2. Modern Türk halk müziği

Klasik Türk halk müziği

Klasik Türk halk müziği, çeşitli yörelerden derlenmiş birçoğu anonim olan türkülerden ve sözsüz halk müziklerinden oluşur. Anonim eserlerin sözü ve bestesinin kime ait olduğu bilinmez ve yöreye mal olmuştur.

Modern Türk halk müziği

Modern Türk halk müziği ise, 1970'li yıllardan sonraki dönemde eski yöresel müzik kalıpları örnek alınarak oluşturulmuş, sözü ve bestesi belli olan halk müzikleridir.

Türk Halk Müziğinin Özellikleri(Sözlü)

1. Türküler ve oyun havaları gibi ölçüsü ve ritmi belli olan parçalar kırık hava genel adı altında anılan ve koşmaları, yiğitlemeleri, güzellemeleri, taşlamaları, ninnileri vb kapsamına alır.

2. Sadelik, duyguluk ve içtenlik gibi özellikler taşıyan bu ürünlerde köy yaşantısının tüm konuları, yansımaları bulunur.

3. Uzunhavalar’da ise ölçü ve ritim serbesttir; ancak dizisi bilinir ve dizi içindeki seyri belli kalıplara bağlıdır.

4. Türk Halk Müziği ürünleri, melodi, ritim, ölçü ve tonalite bakımlarından da Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde değişik ve renkli özellikler gösterirler.

5. Türkülerde sözler (güfte) belirli bir hece kalıbına (4+4; 4+3, 4+4+3 vb) uydurularak oluşturulur.

6. Türk Halk Müziği’nde klasik Türk Müziği’nin büyük formları ve büyük usulleri kullanılmaz.

7. Genelde birer cümlelik ezgiler yinelenir.

8. Genellikle aynı tonla kalmayan, başka tonlara da geçişler yapılarak yaratılmış ürünler Türk Halk Müziğinde görülür.

9. Oyun havaları da bölgelere göre değişik adlar alırlar.

Türk Halk Müziğinin Özellikleri(Sözsüz)

1. Oyun havaları da bölgelere göre değişik adlar alırlar.

2. Genellikle sıralanarak ya da halka oluşturularak oynanan oyunlar olduğu gibi, tek başına oynananlar da vardır.

3. Oynanılan yere ve amaca göre de sınıflandırılır.

4. Ayak ve vücut hareketlerine göre de adlandırılan oyunlar açık ya da kapalı yerde oynanmalarına göre de ayrılır.

5. Genellikle davul ve zurna eşliğinde oynanan oyunlara bölgelere göre başka sazlar da katılabilir.

Türk Halk Müziği Çalgıları

1. Telli Çalgılar

2. Üflemeli Çalgılar

3. Vurmalı Çalgılar

Türk Halk Müziği Sanatçıları

Arif Sağ, Edip Akbayram, İzzet Altınmeşe, Musa Eroğlu, Neşet Ertaş ve Zülfü Livaneli Türk, Emel Sayın, Erol Sayan, Zeki Müren, Füsun Önal, Müzeyyen Senar ve Bülent Ersoy Türk Sanat Müziği’nin önde gelen isimlerinden sadece bazılarıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.