Silah Nedir? Silah Ne demek? – Bilgi Anahtari

Silah

Yakın ve uzak mesafelerden, türlü şekillerde kullanılarak, canlıları yaralayan, öldüren, cansız hedefleri de tahrip ve imha eden aletler ve malzemelerdir. İnsanlar çok eski çağlarda yırtıcı hayvanlara karşı korunmak için taş, sopa, mızrak, kılıç, ok ve benzeri basit silahlardan yararlanmışlardı. Bu silahlar daha sonraları gelişti, insan toplulukları arasındaki savaşmalarda da kullanılmaya başlandı. Ateşli silahların bulunmasıyla savaş silahları hızla gelişti, bugünkü duruma geldi. Ateşli silahlar, kullanılma amaçları yönünden önce ikiye ayrılır: 1) Av silahları, 2) Savaş silahları.

Klasik silahlar: Bunların başlıcaları süngü, tabanca, tüfek, makineli tabanca, otomatik tüfek, makineli tüfek, el bombası, uçaksavar silahları, havan, roket atar, geri tepmesiz top, tank, uçak, gemi silahları ve mayınlardır.

Nükleer silahlar: Atom çekirdeğinin parçalanmasından yararlanılarak meydana getirilen be güçlü silahların ışık, yakma, yıkma, radyasyon ve psikolojik etkileri vardır. Çeşitli nükleer silahlar arasında atom bombaları, atom başlıklı roket ve güdümlü mermiler, atom başlıklı topçu mermileri, atom tahrip cephaneleri sayılabilir. Termonükleer Silahlar: Bunlar atom çekirdeğinin birleşmesinden yararlanılarak meydana getirilen silahlardır. Atom bombasından 4-5 misli fazla etkiye sahiptir. Başlıca çeşidi hidrojen bombasıdır.

Roketler: Taşıdıkları tahrip başlıklarını füze motorlarıyla hedefe götürürler. Atılışları bakımından havadan havaya, havadan yere, yerden yere ve yerden havaya olarak sınıflandırılırlar.

Biyolojik silahlar: Bunlar insan, hayvan ve bitkiler arasında hastalık meydana getirmek, toksinlerle zehirlemek yoluyla etki yapan silahlardır. Yapımları ve kullanılmaları çok kolaydır. Etkileri de o oranda büyüktür. Uçaklar, roketler, hayvanlar, ajanlar, topçu mermileri, serbest balonlar, akar sular vasıtasıyla atılır, püskürtülür.

Kimyasal silahlar: Kimyasal usullerle elde edilen silahlardır. Zehirli gazlar, yangın maddeleri, alev püskürtme cihazları başlıcalarıdır. Zehirli gazlar taktik bakımdan taarruz gazları, savunma gazları, fiziksel bakımdan kalıcı gazlar, uçucu gazlar, yarı kalıcı gazlar, fizyolojik bakımdan aksırtıcı gazlar, göz yaşı getiren gazlar, boğucu gazlar, yakıcı gazlar, öldürücü gazlar, sinir gazlan olmak üzere sınıflara ayrılır. Klasik savaş silahlarında kullanılan kara barutu M.O. 1000 yılında Çinliler icat ettiler. Kara barut Avrupa'ya Haçlı Seferlerimden sonra geçti. Anadolu Selçuklularımın top ve tüfek kullandıkları bilinmektedir. Gıyasettin Keyhusrev'in Antalya kuşatmasında top kullandığı bir gerçektir. Osmanlı Türkleri 1389 Kosova Meydan Savaşımda ve 1446'da Korent kalesinin fethinde toptan yararlandılar.

İnsan ve hayvanlara karşı savunma ve taarruz için kullanılan araç. İnsanlar savaşmak ve avlanmak için kendi organlarını yeterli görmeyip, ilk zamanlardan beri yardımcı aletler kullandı. Kesici, vurucu, neticede çeşitli şekillerde tahrip edici özellikleri olan ve dünyanın değişik yerlerinde değişik isim ve tipleri bulunan silahlar, basit şekillerden başlayarak günümüze kadar büyük gelişmeler kaydetmiştir. Barutun bulunuşuyla ateşli silahlar, teknolojik gelişmelere paralel olarak kimyevi, biyolojik, meteorolojik, aküstik, kozmik, nükleer ve soğuk harp silahları gibi çeşitli boyutlar kazandı.

Ateşsiz silahlar: En basit ateşsiz silah, taş ve sopadır. Zamanla silahın tahrip gücünü arttırmak için, keskin ve sivri uçlu aletler yapılarak gürz, bıçak, kılıç, mızrak, kargı, ok, cirit, bumerang, kalkan, zırh, mancınık, koçbaşı, hançer, balta, kama ve bunlara benzer pekçok çeşitte silah geliştirildi. Bunların savaşta en yaygın olanı kılıçtı. Meç, şimşir, gaddare, yatağan gibi çeşitleri vardı. Ateşli silahların bulunuşuna kadar yaygın olarak kullanılan diğer bir silah oktu. Mancınık, gülleleri ve büyük okları fırlatmaya yarayan bir aletten çok bir mekanizmaydı. Günümüzde hala kullanılmakta olan kasatura, tüfeğin ucuna takılan dürtücü ve kesici ateşsiz bir silahtır. Koçbaşı, ucunda demir bir koçbaşı bulunan asılı bir kirişten ibarettir. Kale kapılarını yıkmak için kullanılır.

Ateşli silahlar: Doğu ülkelerinde bulunan barutun, Ortadoğu ve Avrupa’ya geçmesiyle ateşli silahlarda da önemli gelişmeler oldu. Suriye’den Bizans’a geçen bir ateşli silah şaşkınlıkla karşılandı. Çok eskiden beri Asya’da Türkler ve Çinliler tarafından kullanılan barut sonradan roket, top ve tüfek gibi silahlarda kullanılmaya başlandı. Selçuklu ve Osmanlılar döneminde bu tür silahlarda büyük gelişmeler kaydedildi. Kosova Meydan Muharebesinde ve özellikle Fatih Sultan Mehmed Han tarafından, İstanbul’un fethinde toptan büyük ölçüde faydalanıldı. Yavuz Sultan Selim Han zamanında, tüfek orduda yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı.

silah

Top namlularına ilk yivi veren de Yavuz Sultan Selim Handır. O zamanlar top tekniği Avrupalılardan çok üstündü. Zamanla büyük değişikliğe uğrayan ateşli silahlar, mermi veya roket atan tabanca, tüfek, top, havan gibi çeşitli adlar altında, değişik vasıflara sahip birçok çeşitlere ayrıldı. Bunların herbirinin kullanılma gayesine göre özellikleri vardır. Ayrıca bunların makineli, yarı otomatik tipleri gelişti. Güdümlü mermiler, deniz hedeflerine karşı kullanılan torpidolar, çeşitli tipteki bombalar, roketler ve mayınlar da ateşli silahlar grubuna dahil edilebilir.

Kara, deniz ve hava birliklerince kullanılan bu silahların bazısı taarruz, bazısı savunma, bazısı da hem taarruz hem de savunma gayesi güder. Mesela uçaklarda taarruz için kullanılan makineli tüfek, top, roket, güdümlü mermi ve çeşitli bombalar bulunabildiği gibi uçaklara karşı savunmada kullanılan güdümlü uçaksavar silahları da vardır. Yine zırhlı bir savaş aracı olan tankta kullanılan makineli tüfek, top, roket, alev makineleri, sis ve gaz makineleri yanında tanklara karşı kullanılan tanksavar topları, roketleri, bombaları, füzeleri bu silahların değişik gayelerde kullanılmasına misaldir.

Diğer silahlar: Her ne kadar bir silah olmamakla birlikte, üzerlerinde çeşitli silahlar taşıyan ve birer savaş aracı olan uçakları, gemileri, denizaltıları, uçak gemilerini, tankları da komplike ve dolaylı bir silah olarak kabul etmek mümkündür. Barış zamanlarında politik ve istihbarat faaliyetleriyle kültürel ve sosyal yapı üzerinde tahribat yapmak için kullanılan usuller ve yapılan işler de bir silahtır. Savunmada bir vasıta olarak kullanılan radar, sonar gibi sistemler, lazer ve uzay araçları da birer silah grubu teşkil ederler.

Sözlükte “silah” ne demek?

1. Savunmak ya da saldırmak amacıyla kullanılan araç.
2. Savunmak ya da saldırmak için kullanılan, başvurulan bilgi, para gibi şey.

Silah kelimesinin ingilizcesi

[silah] n. weapon, gun, arms, arm, gat
Köken: Arapça

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.