RDF Nedir? RDF Ne demek? – Bilgi Anahtari

RDF nedir?

İngilizce “Resource Description Framework” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de “Kaynak Tanımlama Çerçevesi” anlamına gelmektedir.

RDF; XML dili verilerin kodlanması ve taşınması için sözdizimi yapısını belirleyen, web üzerinde veri kaynaklarının tanımlanması ve diğer veri kaynakları ile ilişkilerinin tanımlandığı bir World Wide Web Consortium (W3C) standardıdır, veri modelidir.

Dosya uzantısı “.rdf” dir. MIME tipi “application/rdf+xml” dir. Geliştiricisi “World Wide Web Consortium (W3C)” dür. RDF anlamsal web dillerinden birisidir.

Rdf web ortamındaki nesnelerin (kaynakların), kaynak özelliklerinin ve özellik değerlerinin tanımlanması fikrine dayanır.

Rdf'nin tarihçesi

W3C'nin Rdf'nin birçok öncüsü bulunmaktadır. Teknik olarak en yakını, Ramanathan V. Guha'nın Apple'dayken başlattığı ve Tim Bray'in Netscape Communications Corporation'daki çalışma süresindeki yardımlarıyla devam ettirdiği MCF'dir. Ayrıca Dublin Core Community'nin ve PICS'nin fikirlerine dayanan, The Platform for Internet Content Selection (W3C'nin erken dönem Web içerik etiketleme sistemi) Rdf projesinin yönünün şekillenmesinde anahtar niteliğindeydi.

W3C 1999 yılında Rdf'nin data modeli ve XML sözdizimi hakkında bir spesifikasyon yayınladı. Böylece çalışmalar 2004 yılında yayınlanan yeni spesifikasyon versiyonu üzerinde başladı.

1999 spesifikasyonuna dayanan birkaç uygulama olması ve bunların tamamen güncellenmesi gerekmesine rağmen, diğer bazı W3C teknolojilerine nazaran, yeni geliştirilmiş spesifikasyonlar herkesin görebileceği şekilde geliştirildiği için sahiplenilme süreci oldukça hızlı oldu.

MIME çokluortam tipi application/rdf+xml, RFC 3870 ile tescillendi. Bu RFC, yeni Rdf spesifikasyonlarının kullanılmasını önerir.

Rdf'nin temelini oluşturan bileşenler

1. Kaynaklar (Resources): Üzerinde konuşulan her tür varlık bir kaynak olarak ele alınır.

2. Özellikler (Properties): Özel türde kaynaklardır.

3. Değerler (Values): Kaynakların özelliklerinin aldığı değerlerdir. Basit veri türünde olabilecekleri gibi başka URI’lerde değer olarak kullanılabilir.

Rdf sorgu ve çıkarsama dilleri

1. RDQL

2. Versa

3. XUL

Anlamsal web nedir?

Anlamsal web kavramı, bugünkü web’in temelini oluşturan URI, HTTP ve HTML gibi yapılarını tasarlayan ve bulan kişi olan Tim Berners-Lee tarafından öne sürülmüş ve mevcut web ortamının geliştirilerek tam potansiyel kullanımı için web’in gelecek adımı olarak düşünülmektedir.

Anlamsal web’teki temel amaç nedir?

Anlamsal web’teki temel amaç iyi tanımlanmış ve bağlantılandırılmış olan bilgilerin ve servislerin web ortamında kolay bir şekilde bilgisayarca okunabilir ve bilgisayarca anlaşılabilir olmasını sağlayacak standartların ve teknolojilerin geliştirilmesidir.

Anlamsal web dilleri

Anlamsal web dilleri ontolojilerin ve ontolojilerle web ortamındaki nesnelerin (kaynakların) tanımlanmasını sağlar.

Rdf'in özellikleri

1. XML dili verilerin kodlanması ve taşınması için sözdizimi yapısını belirler

2. RDF (Resource Description Framework – Kaynak Tanım Çerçevesi) bir veri modelidir.

3. Bu model web ortamındaki nesnelerin (kaynakların), kaynak özelliklerinin ve özellik değerlerinin tanımlanması fikrine dayanır.

4. RDF ifadelerinde yer alan nesne, özellik, değer üçlüleri RDF’in temelini oluşturur.

5. Nesne, özellik, değer terimleri RDF’te özne (subject), yüklem (predicate), nesne (object) olarak adlandırılır.

6. Üçlü RDF gösteriminde her bir satır özne, yüklem ve nesne üçlülerini içerir.

7. RDF ifadelerinin XML’ de yazımı, gösterimi, ve uygulamalar arası taşınması için RDF/XML sözdizimi standardı kullanılır.

 

 

 

 

 

RDF’te sık olarak kullanılan ön takılar

1. Rdf

2. Rdfs

3. Dc

4. Daml

5. Xsd

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir