Patent nasıl alınır Nedir? Patent nasıl alınır Ne demek? – Bilgi Anahtari

Patent nasıl alınır nedir?

Patent; Bir sınai veya ticari buluşun, imal ve satış hakkının belli bir süre için bir şahsa veya firmaya ait olduğunu gösteren devletçe onaylı resmi belge, “buluş belgesi”, “uyrukluk belgesi” veya “ihtira beratı” anlamına gelmektedir.

Paten alabilmek için patent başvurusunda bulunulması gerekir.

Patent alma sürecinin unsuları 3'e ayrılır:

1. Mali

2. Teknik

3. Bürokratik faaliyetler

Patent alma süreci'nin aşamaları:

1. aşama Buluşu yapan kişi tarafından buluş konusunun bildirimi yapılır.

2. aşama  Buluş konusunun tartışılması ve buluş bildirimi ile karşılaştırılması yapılır.

3. aşama Patent ön araştırması yapılması ve koruma kararı.

4. aşama Tarifname ile istemlerin yazılması ve varsa resimlerin çizilmesi.

5. aşama Başvuru dilekçesi doldurulur, başvuru ücreti Türk Patent Enstitüsüne ödenir . Başvuru dilekçesine Patent tarifnamesi,  Ücret dekontu eklenerek kuruma teslim edilir.

6. aşama Türk Patent Enstitüsü başvuru sahibine başvuru numarasını ve şekli eksiklik olup olmadığını bildiren bir yazı gönderir.

7. aşama Başvuru sahibi başvuru tarihinden itibaren 15 ay içinde resmi araştırma ücretlerini öder ve araştırma talebi yapar.

8. aşama Araştırmanın tamamlanmasından sonra Türk Patent Enstitüsü araştırma raporunu başvuru sahibine yollar.

9. aşama Araştırma raporu olumlu ise veya içerdiği olumsuzlukların düzeltilebileceğine inanılıyorsa, İnceleme talebi yapılır, ücretleri ödenir.

10. aşama Birinci incelemenin tamamlanmasından sonra Türk Patent Enstitüsü  İnceleme raporunu başvuru sahibine yollar.

11. aşama Birinci inceleme raporu tamamen olumlu ise başvuru sahibi Tescil Belgesi Düzenleme Ücretini öder ve patent belgesini elde eder.

12. aşama Şayet birinci inceleme raporu olumsuz ise buna patent vekili tarafından teknik bir cevap verilir ve Türk Patent Enstitüsüne gönderilir.

13. aşama Türk Patent Enstitüsü 2. İnceleme raporunu başvuru sahibine yollar.

14. aşama İkinci inceleme raporu olumlu ise başvuru sahibi Tescil Belgesi Düzenleme Ücretini öder ve patent belgesini elde eder.

15. aşama İkinci inceleme raporu olumsuz ise buna cevap verilir ve Türk Patent Enstitüsüne gönderilir.

16. aşama Gelecek olan 3. İnceleme raporu son rapordur. Şayet 3. İnceleme raporu olumsuz ise bu buluş patent belgesi alamaz.

Patent ve teşvik

Patent, etkin bir teşvik aracıdır. Yetenekli ve akıllı insanları buluş yapmaya, iş adamlarını da, yapılan buluşları sanayide uygulamak suretiyle değerlendirmeye teşvik eder. Patentler, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin oluşmasını teşvik eden ve teknik bilginin yayılmasında birinci derecede rol oynayan etkenlerdir. Patent teşvik sistemi,sağladığı koruma itibariyle, imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin bir rol üstlenmektedir.

Patent almanın avantajları

1. Patenti alınan bir buluşun tüm hakları patent sahibine ait olur ve hak iddaa edilebilir.

2. Piyasada tutundurmaya yardımcı olur ve talep yaratmada etkilidir.

3. Tüketicide firmaya bağlılık yaratır.

4. Tescilli marka, ikame malları yüzünden satış kaybı tehlikesini önler.

5. Tescilli marka kullanılması mal yada hizmeti pazarlama kanallarına doğru çeker, zira toptancılar ve perakendeciler  marka olan malları tercih ederler.

6. Fiyat istikrarına olumlu etki eder.

7. Markayı taklitçi konumuna düşürmekten kurtarır.

8. Diğer markaları taklitçi konumuna düşmesine sebep olur.

Patent alınması buluş, icat sahibine ne gibi haklar sağlar?

1. Söz konusu ürün veya usulünü belirli süre ve şartlar dahilinde kullanabilme yetkisi verir.

2. Söz konusu ürün satabilme yetkisi verir.

3. Söz konusu ürün üzerinden diğer firmalara lisans verebilme hakkı sağlar.

4. Taklitçi markalara karşı hukusal haklarınızı kullanabilmenize olanak sağlar.

Patent almanın şartları

1. Buluş yada icadın yeni olması,

2. Buluş yada icadın, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkartılamayacak (kolayca akla gelemeyecek) nitelikte olması,

3. Sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olması patent almanın şartlarını oluşturur.

Hangi buluş yada icatlara patent verilmez?

1. Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,

2. Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları

3. Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,

4. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,

5. İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller,

6. Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,

7. Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Patent başvurusu için gerekli evraklar

1. Başvuru dilekçesi (1 nüsha)

2. Resimler (gerekli görülüyorsa) (2 nüsha)

3. Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont

4. İstemler (2 nüsha)

5. Özet (2 nüsha)

6. Tarifname (2 nüsha)

Patent başvurusu ücretleri

1. Başvuru ücreti

2. Araştırma ücreti

3. İnceleme ücreti

Başvuru ücreti

Başvuru sırasında ödenir. 25-30 TL civarındadır.

Araştırma ücreti

Başvuru tarihinden itibaren 15 ay içinde istenildiği zaman araştırma talebiyle birlikte ödenir. Seçilen araştırma ofisine göre ücretler değişmektedir.

Rusya Patent Ofisi araştırma ücreti: 350-400 USD

Danimarka Patent Ofisi araştırma ücreti: 1290-1300 EUR

İsveç Patent Ofisi araştırma ücreti: 1100-1200 EUR

Avusturya Patent Ofisi araştırma ücreti: 900-1000 EUR

İnceleme ücreti

İnceleme talebi ile birlikte veya verilen yasal süre içerisinde ödenmesi gereken ücrettir. İnceleme ücreti de seçilen inceleme ofisine göre değişir. inceleme aşamasında aşağıdaki ücretlere ek olarak inceleme talebi sırasında Türk Patent Enstitüsü'ne 50 TL ödenir.

Rusya Patent Ofisi inceleme ücreti: 230-250 USD

Danimarka Patent Ofisi inceleme ücreti: 880-900 EUR

İsveç Patent Ofisi inceleme ücreti: 900-950 EUR

Avusturya Patent Ofisi inceleme ücreti: 450-500 EUR

Dış bağlantılar

Türk Patent Enstitüsü

Patent nedir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.