Nüfus Nedir? Nüfus Ne demek? – Bilgi Anahtari

Nüfus nedir?

Sınırları belli bir bölgede yaşayan insan sayısına nüfus denir. Doğan ile ölen arasındaki farkta, o yerin nüfusunu verir.

Kentsel Nüfus nedir?

Türkiye’de nüfusu 10.000’nin üzerinde olan yer­leşmeler kent, kentlerde yaşayan nüfusa da kentsel nüfus denir.

Kırsal Nüfus nedir?

Nüfusu 10.000'den az yerleşmelere kır, kırda yaşayan nüfusa kırsal nüfus denir.

Nüfus sayımı nedir?

Bir ülke nüfusuyla ilgili bil­gilerin resmi olarak toplanmasıdır. Nüfus sa­yımı genellikle belirli aralıklarla yapılır. Bu sayımda bir ülkede yaşayan insanların o tarih­teki toplam sayısı bulunduğu gibi nüfusun cinsiyet yaş ve meslekler arasında dağılımı ile halkın eğitim ve yaşam düzeyi de öğrenilir. Nüfus artış hızı konut durumu çocuk sayısı bölgelerin ya da toplumsal grupların nüfus içindeki payları da nüfus sayımlarında elde edilen bilgilerdendir. Bu bilgiler ülkede ulusal ya da yerel düzeyde yapılacak her türlü plan­lamada kullanılır. Örneğin yeni okulların hastanelerin parkların ve kütüphanelerin ya­pımı için nüfus sayımı verilerinden yararlanı­lır. Ayrıca özel şirketler de pazar araştırmala­rında bu verilere başvururlar. Ekonomik ve sosyolojik araştırma ve çalışmalarda da nüfus sayımı sonuçları büyük önem taşır.

Nüfus yoğunluğu nedir?

Belli bir alanda yaşayan nüfusun, o alana oranıdır. Ülkenin genişliği ve toplam nüfus hakkında bilgi verir. Kişi/km2 olarak gösterilir.

Nüfus yoğunluğu çeşitleri

1- Aritmetik Nüfus Yoğunluğu

2- Tarımsal Nüfus Yoğunluğu

Nüfus yoğunluğunu etkileyen faktörler nelerdir ?

1- Doğal faktörler: Yerşekilleri, iklim, su kanalları , toprak, bitki örtüsü

2- Beşeri faktörler: Siyasi, idari, tarihi, askeri, dini

3- Ekonomik faktörler: Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, ticaret, yer altı ve yerüstü kaynakları

Nüfus artışı nedir?

Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır.

Nüfus artışını etkileyen faktörler nelerdir ?

1- Doğurganlık ve ölüm oranları,

2- Göç hareketleri,

3- Sağlık alanındaki ilerlemeler (Aşılama, Bulaşıcı hastalıklara karşı etkili ilaçların bulunması),

4- beslenme imkanları,

5- Eğitim seviyesinin durumu,

6- Yaşam standartlarının yüksekliği (Gelir düzeyinin artması)

7- Nüfus planlaması çalışmalarının yapılma düzeyi,

8- Savaşların azalması,

9- Kadınların eğitim düzeyinin ve ekonomik bağımsızlıklarının artması,

10- Ülke sınırlarındaki değişmelerdir.

Nüfus artışının olumlu sonuçları nelerdir ?

1- Üretim artar.

2- Vergi gelirleri artar.

3- Mal ve hizmetlere talep artar.

4- Yeni endüstri dalları doğar.

5- İşçi ücretleri ucuzlar.

6- İhracatta rekabet kolaylaşır.

Nüfus artışının olumsuz sonuçları nelerdir ?

1- işsizlik artar.

2- Kalkınma hızı düşer.

3- Kişi başına düşen milli gelir azalır.

4- Tasarruflar azalır.

5- Tüketim artar.

6- İç ve dış göçler artar.

7- İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır.

8- İhracat azalır.

9- Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.

10- Çevre kirlenmesi artar.

11- Belediye hizmetleri zorlaşır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.