Name Nedir? Name Ne demek? – Bilgi Anahtari

Name nedir?

Mektup, risale, kitap manasına Farsça bir kelime. Osmanlı padişahlarının beylerine, vezirlerine ve yabancı devlet başkanlarına gönderdikleri resmi mektuplara, “name-i hümayun” denirdi. Name-i hümayun, süslü özel kağıtlara, name-nüvis denilen yazıcılar tarafından yazılır, name kesesiyle birlikte kozak denilen özel kutuya konurdu. Name-i hümayuna altın yaldızlı padişah tuğrası çekilir; name sadrazam tarafından yazılmışsa, kenarına iki satır halinde padişahın adı yazılırdı. Mekke Şerifi, Fas Hakimi ve Kırım Hanı ve öteki hükümdarlara gönderilen namelere tuğra çekilmez, sadece ikinci satırın altına altın yaldızlı yazı ile padişahın ismi yazılır, özel olarak yeşil atlas keseyle birlikte altından kozak içine konarak yollanırdı. Osmanlı Devletinde, yeni padişahın tahta çıkışı ile birlikte dost ve komşu devletlere ve beyliklere name-i hümayun gönderilmesi bir devlet geleneği olarak devam ederdi. (Bkz. Hatt-ı Hümayun)

Name, kullanıldığı kelime ile birlikte çeşitli manalara gelir. Name-i hicran, ayrılık mektubu; name-aver, mektup götüren; name okumak, herkesçe bilinen basma kalıp sözleri ulu orta söylemek… İsimlerin sonuna eklenerek bileşik isimler meydana getirir: Beyan-name, kanun-name, ihbar-name, vekalet-name, şehadet-name, kefalet-name gibi.

Bilhassa İran edebiyatında, daha ziyade kahramanlık ve yiğitlik olaylarını, şahların ve devlet adamlarının başarılarını anlatan ve manzum olarak yazılan edebi eserlerename denirdi. Meşhur İran şairi Firdevsi’nin, Sultan Gazneli Mahmud Hana takdim ettiği Şehname’si bunların en meşhurudur. divan edebiyatında name eki kullanılarak isimlendirilen manzum ve mensur eserler de vardır:

Harname (Şeyhi), Tazarru’name (Sinan Paşa), Kabusname (M. Ahmed), Şikayetname (Fuzuli) vs.

Sözlükte “name” ne demek?

1. Mektup.

Name kelimesinin ingilizcesi

n. word or phrase by which someone or something is called or identified, moniker; derogatory label, nickname; public impression (of a person, establishment, etc.); renowned person; authority; title, appellation
adj. reputed, famous; made for or displaying a name
v. give a name; call by a name; appoint; specify; identify; designate
Köken: Farsça

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.