Mümin Nedir? Mümin Ne demek? – Bilgi Anahtari

Mümin ne demek?

Kelime manası itibariyle mümin, inanan demektir. Islam akaidine göre mümin Allah'a, meleklere, kitaplara, Peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere inanan, bu inancında hiç bir şüphe taşımayan, üstelik kalbi bir şüphe taşımadan inandığı bu hususları diliyle de açığa vuran kimsedir.

Bu kimseler Allah'ın rahmetine ve cennetine kavuşacaklardır. Bir kimsenin gerçek bir mümin olduğunu ise en iyi Allah bilir. Mümin, son nefeste imansız gitmemek için Rabbine yalvarıp durur, inancının gereklerini yerine getirmeye çalışır. Yeryüzünü islah eden, yeryüzünde huzurun doğmasını sağlayan ve insanlığın kurtuluşu için çalışanlar mümin kimselerdir.

Onlar kelime-i şehadeti yahut Kelime-i Tevhidi gönülden tasdik ederek, bunu aleme ilan ederler. Bir kimse kalbiyle tasdik ve kabul ettiği şeyleri diliyle söyleyemiyorsa, Allah katında yine mümin sayılır. Ancak biz onda iman alametlerini duymuyor ve görmüyorsak kendisine müminler gibi muamele edemeyiz.

Mü’min on beşten fazla ilahi ismin geçtiği Haşr suresinin son ayetlerinde yer alır (59/23). Ayrıca “emn” kökü üç ayette “korku ve endişeden emin kılmak” anlamında ilahi fiil olarak zikredilmiştir (el-Bakara 2/125; el-En‘am 6/82; en-Nur 24/55). Mü’min ismi İbn Mace ve Tirmizi tarafından rivayet edilmiş (“Du?a?”, 10; “Da?avat”, 82), ayrıca Hz. Peygamber, Allah’ın kendisini yeryüzünde güvenilen bir kişi kıldığı yolundaki ifadesi sırasında “emin” kavramını zat-ı ilahiyyeye nisbet etmiştir.

Âlimler mü’min isminin manasını “eman” köküne veya “iman” masdarına dayandırmaktadır. Mü’min, birinci anlayışa göre “başkalarını korku ve endişeden emin kılan, onların güvenli olmalarını sağlayan” demektir ve bu, dünya hayatında olduğu gibi ahiret hayatı için de söz konusudur. Bir ayette ifade edildiği üzere insanın sahip olduğu nimetler sayılamayacak kadar çoktur (İbrahim 14/34). Nimetlerin kıymeti genellikle elden çıktıktan sonra anlaşılır.

Bunların başında yaşama sevincinin geldiğini söylemek mümkündür. Allah, halik isminin tecellisi olarak hayatı yarattığı gibi mü’min isminin tecellisiyle hayatın idamesini de sağlar. Gazzali insan hayatından örnekler vermek suretiyle bu hususu açıklığa kavuşturmaya çalışır (el-Maksadü’l-esna, s. 74-75). Mü’min ismi, “Allah dostları” demek olan müminlerin (Âl-i İmran 3/68) ahiret hayatındaki güvencesinin sağlanması anlamını da içermektedir.

Mü’min iman kavramına dayandırıldığı takdirde onaylayan konumunu alır. Buna göre kelime “kullarının imanını ve samimiyetini tasdik eden, onların sıdkını onaylayan, ayrıca mucize vermek suretiyle peygamberlerin doğruluğunu ispat eden” manalarına gelir. Âlimlerin çoğu onaylayıcı muhteva taşıyan mü’minin şu anlamına da dikkat çeker.

Âl-i İmran suresinde (3/18) bizzat Allah’ın kendisinden başka tanrının bulunmadığına şehadet etmesi şeklindeki beyanından hareketle O’nun da bir mü’min ve muvahhid olduğunu söylemek mümkündür. Bu da ilm-i ilahinin tevhid ilkesine taalluk etmesi şeklinde yorumlanabilir; bu açıdan Allah kendisini tasdik etmektedir.

Gazzali, kulun mü’min isminden alabileceği nasibin herkesin kendinden emin olması konumunda bulunmaya çalışması olduğunu söyler. Allah’ın kulları içinde mü’min ismine en çok layık olan kişi insanların ebedi azaptan kurtulmasına vesile olan kimsedir, bu ise peygamberlerin ve alimlerin yaptığı iştir (a.g.e., s. 75-76).

Sözlükte “mümin” ne demek?

1. Müslüman.
2. İnanan, inançlı, imanlı, mutekit.

Cümle içinde kullanımı

Koca Mustafapaşa ücra ve fakir İstanbul / Ta Fetih'ten beri mümin, mütevekkil, yoksul.
– Y. K. Beyatlı

Mümin kelimesinin ingilizcesi

[Mu'min] adj. faithful
n. worshipper
Köken: Arapça

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.