Milli gelir Nedir? Milli gelir Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sözlükte “milli gelir” ne demek?

1. Ulusal gelir.

Milli gelir kelimesinin ingilizcesi

n. internal revenue

Milli gelir ne demek? (Ekonomi)

(National Income) Bir ekonomide bir yıl içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin toplam değeridir. Teknik bir kavram olarak Gayri Safi Milli Hasıladan elde edilir. Şöyle ki gayri safi milli hasıladan yıpranma ve eskime payı çıkartılırsa Safi Milli Hasıla bulunur. Safi milli hasıladan da dolaylı vergiler toplamı çıkartılırsa milli gelire ulaşılır. Milli gelir, üretime katılan faktörlerin gelirleri (ücret, faiz, rant ve kar) toplamına eşittir. Uygulamada milli gelir üretim, gelir ve harcama yönünden olmak üzere üç yönden hesaplanabilir. Üretim yönünden milli gelir ekonomide yaratılan nihai mal ve hizmetlerin toplam değeridir. Bu yöntemde bir yıl boyunca üretilen mal ve hizmetlerin değerinden dolaylı vergilerle sübvansiyonlar çıkartılınca, bulunan değer milli gelire eşittir. Gelir yönünden milli gelir üretime katılan faktörlerin gelirleri toplamını (ücret + faiz + rant 4- kar) ifade eder. Bu gelirlerin tahakkuk etmekle birlikte mutlaka ödenmiş olması gerekmediğine işaret etmek gerekir. Harcama yönünden milli gelir, özel kişilerin tüketim ve yatırım harcamaları ile hükümet harcamaları ve yabancıların bizim ihraç mallarımıza yaptıkları, bizim de yabancıların mallarına yaptığımız harcamaların toplamından oluşur. prensip olarak bu üç yönteme göre yapılan hesaplamalar aynı sonucu verir. Çünkü mal ve hizmetlere yapılan harcama toplamı, bu mal ve hizmetlerin üretim değerine o da üretime katılan faktörlerin gelirleri toplamına eşittir. Ancak uygulamada ölçüm güçlükleri nedeniyle bu üç yönteme göre bulunan değerler farklılıklar gösterebilmektedir. Bu durumda izlenen yöntem üçünün “karma tahmini”ni almak şeklindedir. Milli gelir, yaratıldığı sektörler itibarıyla gruplandırılabilir. Örneğin tarım, sanayi, hizmetler kesimlerinin geliri gibi. Milli gelir kavramı, faktör fiyatları ile Safi Milli Hasılaya eşittir. Eğer faktör fiyatları ile gayri safi milli hasıladan amortismanlar çıkartılırsa, faktör fiyatları ile safi milli hasıla elde edilir ki bu da milli gelir kavramına eşittir. Reel milli gelirdeki artış oranı ülkenin kalkınma hızını ifade eder. Milli gelir, bir ülkenin ekonomik refahının bir ölçüsü olarak düşünülebilir. Ancak bu çok net bir gösterge olamaz. Çünkü, refah sadece üretim hacmine değil, aynı zamanda üretimin kişiler ve aileler arasındaki dağılışına da bağlıdır. Ayrıca üretimin kalitesi ve çevre koşulları da ekonomik refah açısından önem taşır. Ekonomide genellikle izlenen bir yönteme göre, ülkenin refah değişmelerini göstermek üzere mutlak milli gelir hacmi değil “adam başına düşen milli gelir” esas alınır. Gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki karşılaştırmalar da buna göre yapılır. Belirtmek gerekir ki özellikle az gelişmiş ülkelerdeki bir çok üretim faaliyeti piyasaya çıkmadığı için (aile içi üretim) milli gelir hesaplamalarına dahil edilmezler. Bunun gibi, özellikle ileri toplumlarda yapılan bir kısım harcamalar da (örneğin işe gidiş geliş ücretleri gibi) ekonomik refahla ilgili sayılmaz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.