Jüri Nedir? Jüri Ne demek? – Bilgi Anahtari

Jüri nedir?

Herhangi bir işte hüküm vermek üzere toplanan kuruldur. Bu kurulu, hakkında hüküm verilecek olan iş konusunda en yetkili kimseler meydana getirir. Hüküm ise jüri üyeleri arasında yapılan bir oylamanın sonucunda elde edilir. Resmi veya özel kurumların açtıkları yarışmalarda sonuçları bu gibi jüriler kararlaştırır. Ceza hukukunda vicdani deliller arasında bir de «jüri» vardır. Halktan seçilerek devletin yargı hakkına katılan suçluluk ve dereceleri hakkında mahkemece sorulacak sorulara yalnız vicdanlarının kanaatlerine göre cevap vermeye çağrılan yurttaşlardan meydana gelen kurula da «jüri» denir. Bugünkü şekliyle jüri İngiltere'de doğmuştur.

1789 Fransız İhtilali ile Avrupa'ya geçmiştir. Jürinin lehinde ve aleyhinde çeşitli görüşler vardır. Memleketimizde bu usul uygulanmaz. Bir imtihan, bir sınıflandırma, bir yargı işiyle görevlendirilmiş komisyon. Bazı ülkelerde ağır suçluların yargılanmalarında, bu suçun faili tarafından yapılıp yapılmadığına karar veren bir tür geçici yargıçlar kurulu. Amerika ve Fransa’da uygulanan jüri sisteminde, jüri sanığı suçlu bulursa hakim bu suçun karşılığı olan cezayı vermek zorundadır. Eğer jüri sanığı suçsuz bulursa sanık hakim tarafından beraat ettirilir.

Bir dava konusunda karar veren kurulun görevi sona erer. Jüri genellikle 12 üyeden meydana gelir. Jüri üyeleri hiçbir tesir ve nüfuza kapılmaksızın vicdanlarından gelen sese uyarak, samimi bir şekilde kendi şahsi kanaatlerini beyan edeceklerine dair mahkemede yemin ederler. Jüri usulü, bazı kimseler tarafından övülürken, bazılarınca da kabul görmemektedir. Lehte olanlar; “Jüriyi meydana getiren kişilerin hükümet memuru olmadıklarını bu yüzden resmi bir baskının olmayacağını, dar kanun maddeleri dışında adalete daha uygun kararlar vererek cezaların şahsileştirilmesinin ve mahkemelerin tenkitten ve müdahaleden korunmasının sağlandığı” gibi düşünceler ileri sürmektedirler.

Aleyhte olanlar ise; “Bu jüriyi meydana getiren kişilerin hukuk bilmediklerini, mahkeme esnasında etkileyici konuşan sanık avukatlarının baskısı altında kalıp, duygularına göre karar verdiklerini, bu yüzden jüri sisteminin zararlı olduğunu” beyan etmektedirler. Bazı ülkelerde “şeref jürisi”adı verilen, sadece basın yoluyla işlenen hakaret suçlarıyla ilgili olarak uygulanmakta olan bir jüri sistemi vardır.

Yayınlarda, bir hakaret olup olmadığına jüri karar vermektedir. Bu da bazı kimseler tarafından basın hürriyetinin kısıtlandığı görüşünü ortaya çıkarmaktadır. Bu jüri sistemleri bazı ülkelerde iki bölümden meydana gelir. Birinci safhada suçun işlenip işlenmediğine “suçlama jürisi”, ikinci safhada sanığın suçlu olup olmadığına “yargı jürisi” karar verir. Türkiye’de jüri sistemi yoktur.

Sözlükte “jüri” ne demek?

1. Seçiciler kurulu, seçici kurul.
2. Yargıcılar kurulu.

Jüri kelimesinin ingilizcesi

[Committee on Legal Affairs] n. jury, panel
n. jury, grand jury
Köken: Fransızca

Jüri ne demek? (Ekonomi)

(Jury) Bir konuda değerlendirme yapmak, karar vermek üzere o konudaki bilgi ve uzmanlık sahibi kişilerden oluşan kurul. Jüri kararları, geenllikle oylama ile belirlenir. Bazı ülkelerin yargı sistemleri de jüri usulüne dayanır. Cinayetle ilgili ceza davalarında jüri üyeleri mahkeme başkanı tarafından halk arasından seçilir. Sanığın suçlu olup olmadığını belirlemek üzere hakime yardımcı olurlar. Özellikle Anglo – Sakson ülkelerinin Hukuk Sistemleri, jüri esasına dayanır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.