İslam dini Nedir? İslam dini Ne demek? – Bilgi Anahtari

İslam dini nedir?

İslam dini hak dinidir. İslam dini tek tanrı inancına dayalı, Allah'ın, son peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) vasıtasıyla bütün insanlara gönderdiği İbrahimi dinlerden biridir. İslam dininin temelinde, tevhit ilkesi yatar.

İslam sözcüğü Arapça “se-le-me” kökünden türemiştir ve anlamı “barış”tır. Müslüman sözcüğü, Arapça kökenli müslim kelimesinin Farsça dilbilgisi kurallarına göre çoğulu olan Müsliman'dan gelir. Müslüman da “teslim olan” anlamına gelir

İslam dininde tek yaratıcı olarak Allah'a inanılır. İslam dini, 1.3 – 1.5 milyar inananıyla Hıristiyanlık'tan sonra dünyanın en yaygın ikinci dinidir.

Müslüman kime denir?

İslam dinine ve Allah'a inanan, emir ve yasaklarına uyan kişilere “Müslüman” denir.

İslam dininin özellikleri

1. İslamiyet, her asra ve her insana hitab eder, getirdiği esaslar insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevab verir.

2. İslamiyet kolaylıklar dinidir.

3. İslamiyetin bütün hükümleri makuldür. Akla zıt düşen, mantığa ters gelen hiçbir mes'elesi yoktur.

4. İslamiyet, insanlar arasında her devirde görülen sınıf farklarını, eşitsizlikleri, imtiyazları kaldırmış, asıl ve kök bakımından aralarında hiçbir ayrıcalık olmadığı esasını getirmiştir.

5. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Herkes dinini gücü nisbetinde kendi öğrenmek zorundadır. İbadetleri ifa için, kul ile Yaratıcı arasında aracılık yapacak, günahları affettirecek imtiyazlı bir seçkin sınıfa yer yoktur.

6. İslam, bütün manasıyle ahlak ve fazilet dini olduğu gibi, en yüksek mertebede ilim ve hakikatın koruyucusudur.

İslam dininde hadis

Hadis veya Hadis-i Şerif İslam dininde Hz. Muhammed'in değişik olaylar ve sorunlar karşısında inananları aydınlatmak, Kur'an'ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği iddia edilen sözler bütünüdür.

İslam dininde sünnet

Hz. muhammet'in müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu sözlerin tümü.

Kur'an nedir?

Kur'an İslam peygamberi Muhammed'e Allah tarafından Cebrail aracılığıyla gönderildiğine inanılan kutsal kitaptır.

İslam dininin esasları

1. Allah'a iman

2. Peygamberlere iman

3. Kıyamet gününe, ölümden sonra dirilmeye ve ahirete iman.

İslam dininde imanın şartları

1. Allah'a iman

2. Meleklere iman

3. Kitaplara iman

4. Peygamberlere iman

5. Kıyamet gününe ve ahirete iman

6. Kaza ve kadere iman

İslam dininde melekler

İslam dininde Melekler Allah'ın kendisine ibadet etsinler ve emirlerini yerine getirsinler diye yarattığı üstün kullarıdır. Melekler nurdan ilahi ışıktan yaratılmışlardır. Allah onlara özel görevler vermiştir.

İslam dininde meleklerin görevleri

1. Cebrail, Allah'ın katından peygamberlere vahiy indirmekle görevlidir.

2. Mikail, doğa olaylarıyla görevlidir.

3. İsrafil, Kıyamet Günü ve yeniden diriliş günü Sur'a üflemekle görevlidir.

4. Ölüm meleği olan Azrail, hayatı sona erdirmekle görevlidir.

Camii nedir?

Müslümanların hep birlikte Allah'a ibadet etmek için toplandıkları yerdir.

İslam dininin beş şartı

1. Kelime-i şehadet getirmek

2. Namaz kılmak

3. Oruç tutmak

4. Zekat vermek

5. Hacca gitmek

İslam'da siyasi mezhepler

1. Sünnilik

2. Şia (Şiilik)

3. Haricilik

İslam'da inanç mezhepleri

1. Mürcie

2. Mutezile

3. Eş'arilik

4. Maturidilik

5. Selefilik

6. Kaderiyye

7. Cebriyye

8. Müşebbihe

9. Mücessime

İslam'da fıkıh mezhepleri

1. Hanefilik

2. Şafiilik

3. Malikilik

4. Hanbelilik

5. Caferilik

6. Zahiriyye

Dünya'da islam dini

Nüfusunun %100'ü Müslüman olan Suudi Arabistan, Müslüman nüfusun tüm nüfusa oranı bakımından dünya birincisidir. Endonezya, sayısal açıdan dünyanın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesidir.

Hindistan ise sayısal açıdan dünyanın en büyük Müslüman azınlık nüfusunun yaşadığı ülkedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.