İskan Nedir? İskan Ne demek? – Bilgi Anahtari

İskan nedir?

Ruhsatlı binalar için, bir yapının ruhsatlandırmaya ve usule uygun olarak tamamlandığını gösteren belgedir. Bu belge belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Birimleri tarafından düzenlenmektedir.İskan raporunu almak için inşaat yetkilisinin bir dilekçe ile belediyeye başvurması gerekmektedir.

Yapı kullanma izni yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik veya yeminli serbest mimarlık veya mühendislik bürolarından, ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alındığını gösterir belgedir.

İskan alabilmek için mal sahibinin müracaatı üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir.

Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır.

Ancak müracaat yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürosuna yapılmış ise bu hüküm uygulanmaz. Yeminli büro, müracaatı bu süre içerisinde müspet veya menfi mutlaka sonuçlandırmak zorundadır.

İskan olmazsa ne olur?

İskanı olmayan binalar yasal süreçlerini tamamlamamıştır. 3194 Sayılı İmar Kanunu'na göre; ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içinde inşaatın bitirilmesi ve iskan belgesinin alınması zorunludur.

5 yıl içinde inşaat bittiği halde iskan belgesi alınmazsa inşaat ruhsatı hükümsüz hale geliyor. Böylelikle söz konusu yapı ruhsatsız ve kaçak yapı statüsüne giriyor.

İskanı olmayan binalarda elektrik, su ve doğalgazın bağlanması da sorun yaratıyor. Belediye isterse bu tip bir yapıya yapı tatil tutanağı düzenleyebiliyor ve para cezası verip yıkım kararı da alabiliyor.

İskan politikası nedir?

Osmanlı döneminde, Osmanlı devletinin fethettiği toprakları Türkleştirmek için uyguladığı politikadır. Kendi vatandaşlarını fethettiği topraklara göndererek bu bölgelerde yaşamalarını sağlamıştır.

Böylece fethedilen bölgenin bekası ve askeri, siyasi, sosyal açılardan güvenliği sağlanmıştır. Bu topraklarda Türk kültürünün yayılması amaçlanmıştır.

Ayrıca göçebe yaşayan Türkmenlere de yeni yurtlar bulunmuştur, böylece halkın maddi imkanları da güçlenmiş ve korunmuştur.

Bu politika kapsamında devletin ve toplumun düzenini bozacak hareketlerde bulunan topluluklar da sürgün edilmiş ve toplumda huzur sağlanmıştır.

İskan kelimesinin sözlükteki anlamı nedir?

1. isim Yurtlandırma

2. Yurtlanma

İskan kelimesinin İngilizcesi

settling

inhabiting

Kaynaklar:

www.tdk.gov.tr

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.