İlkokul Nedir? İlkokul Ne demek? – Bilgi Anahtari

İlkokul nedir?

İlk öğrenim kurumlarından. İlkokullar yönetmeliğine göre, devlet tarafından veya devlet adına açılan ve yönetilen veya denetlenen resmi ve özel ilkokullar, mecburi öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocukların eğitimi ve öğretimini sağlayan ilk öğrenim kurumlarıdır.

İlkokullara hazırlık olmak üzere başlatılan okul öncesi eğitimin öncülüğünü Osmanlılar yapmıştır. Fatih Sultan Mehmed Han döneminde dört yaşlarındaki çocuklar “sıbyan mekteplerinde” eğitime tabi tutulmuşlardır. Bu eğitim, Osmanlı Devletinin sonuna kadar devam etmiş; batıda ise kadınların iş hayatında çalışmaları ile çocukların eğitimine ihtiyaç duyulmuş ve ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru yaygın hale gelmiştir.

İslamiyetin ilk yıllarında camilerde halka düzenli olarak verilen eğitim, mahalle mekteplerinin ve medreselerin açılması ile yaygınlaştırılmıştı. Eğitimin temeli kabul edilen ilk öğretime Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Asya’da kurulan Türk-İslam devletleri veOsmanlılar, devlet desteği ile gereken önemi vermişler, çeşitli adlarla okullar açmışlardı. 1913 yılında yürürlüğe giren Geçici İlk öğretim Kanunu ve ona bağlı olarak çıkarılan Anaokulları Tüzüğü ile ilk defa okul öncesi devre ile ilk öğretim yılları ayrılmış ve ilkokula başlama yaşı 7 olarak kabul edilmiştir.

İlkokul, genellikle orta dereceli okul için kabul edilen organizasyona bağlı olarak ilk beş veya sekiz

sınıfını içine alan bir okul şeklinde düşünülür. Bu okula bazı memleketlerde “sınıf okul” “gramer okul” da denmektedir. Amerika’da”primary school” (ilkokul) terimi kullanıldığı zaman, ilkokulun ilk iki veya üç sınıfı anlatılmak istenir. İngilizler bu sınıflara ilkokulun birinci devresi derler. İlkokullar devletin eğitim ve öğretim sistemlerine göre, uygulanan devre ve okunan sene bakımından farklılık gösterirler. Bizde ilkokullar mecb?i ve beş senedir.

İlkokullara, mecburi öğrenim çağında bulunan çocuklar alınır. Mecburi öğrenim çağı, çocuğun altı yaşını bitirdiği yılın eylül ayında başlar, on dört yaşını bitirip on beş yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.

Mecburi öğretim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilkokulu bitiremeyen çocukların ilk öğrenimlerini tamamlamak üzere, en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir. Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremeyen çocuklara tasdikname verilerek kayıtları silinir.

Yabancı memleketlerdeki okullara devam eden ve Türkiye’ye dönen öğrencilerin öğrenim belgeleri, Bakanlıkça incelenerek girebilecekleri sınıflar tespit olunur.

Normal olarak hangi yaştaki çocukların hangi sınıflara alınabilecekleri yönetmelik esaslarına göre şöyle tespit edilmiştir:

Birinci sınıf: 6-9 (Bu yaşları dolduranlar) İkinci sınıf: 7-10 (Bu yaşları dolduranlar) Üçüncü sınıf: 9-11 (Bu yaşları dolduranlar) Dördüncü sınıf: 10-13 (Bu yaşları dolduranlar) Beşinci sınıf: 11-14 (Bu yaşları dolduranlar)

İlkokullar beş yıllıktır. Öğretim yılı sonunda beşinci sınıf öğrencilerinden başarılı olanlara “ilkokul diploması” verilir. Bugün Türkiye’de ilköğretim dönemi Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 1983’te 22. maddesinin yeniden düzenlenmesi ile 6-14 yaşlar arasını içine almıştır. 1983 yılına kadar ilköğretim denilince, 5 yıllık ilkokul eğitim dönemi programları değerlendirilirdi. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda değişiklik yapan 12 Ekim 1983 tarihli ve 2917 sayılı kanunla ilköğretim okullarını 8 yıllık bir eğitimle (ilk ve ortaokul birleştirilerek) bütün vatandaşlar için mecburi temel eğitim kurumları arasına alındı. Ancak aynı düzenlemeyle getirilen geçici bir madde; “ortaokul planlı bir şekilde ve yeterli düzeyde yurt genelinde yaygınlaştıktan sonra kanunla belirleninceye kadar ilköğretim yalnızca ilkokul kısmının (5 yıllık) mecburi olduğu hükmünü getirdi. (1993).

Öğrencilerin yıl sonu ve diplomada başarı dereceleri notlarla değerlendirilir. Pekiyi…………………………………… 5 İyi………………………………………… 4 Orta …………………………………….. 3 Geçer…………………………………… 2 Başarısız ……………………………… 1 şeklindedir.

İlkokullarda birinci derecede sorumlu, okul müdürüdür. Okul müdürü kanun, yönetmelik ve emirlerin sınırları içinde okulun yönetim, eğitim ve öğretim ile ilgili bütün işlerinden; okul bina ve eşyasının korunmasından, iyi kullanılmasından, temizlik ve düzeninden yönetmelik esaslarınca sorumludur. Varsa okul müdür yardımcısı, müdürden sonra ikinci derecede sorumludur. Öğretmenler de, okul ile ilgili olarak, eğitim ve öğretim işlerinin iyi ve düzenli bir şekilde yürütülmesi ve öğretmeni bulunduğu sınıf öğrencilerinin her yönden iyi yetişmesi bakımından sorumluluk taşırlar.

İlkokullar; ilçe ilköğretim müdürlüklerine bağlıyken son çıkarılan değişikliğe göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlanmıştır. İlköğretim müfettişleri tarafından teftiş edilirler. İdari denetim bakımından diğer ilgililer tarafından da yeri geldikçe denetlenirler.

İlk Öğretimin Amaçları

Ferdi bakımdan:

1. Türkçeyi doğru olarak konuşmayı, okuma ve yazmayı öğretmek.

2. Sağlığı koruyucu temel bilgilerden olarak, vücudunu, üstünü, başını ve çevresini temiz tutmayı, bunlarla ilgili alışkanlıklar edinmeyi, temiz olmayan yerlerde yaşamaktan rahatsızlık duymayı,

temizliğin sağlıklı büyüme ve yaşamanın temel şartı olduğuna inanmayı öğretmek. 3. öğrenme merak ve hevesini geliştirmek.

4. Sözlük, ansiklopedi, harita, çeşitli tarifeler gibi yazılı kaynaklardan faydalanmasını öğretmek. 5. İyi düşünme ve doğru hüküm verme alışkanlığını kazandırmak.

6. Yurt sevgisini, yurdunu tanıma ve tanıtma arzusunu, yurda hizmet duygusunu geliştirmek. 7. Bayrağına saygı duyma, manevi değerleri sevme, koruma, kollama ülküsünü geliştirmek.

8. Gelmiş geçmiş büyüklerin cesaret, fedakarlık ve kahramanlıklarından örnek alarak yurda hizmet duygusunu geliştirmek.

9. Tarihi eserleri sevmek ve korumak fikrini vermek. Milli kültüre sahip olmasını sağlamak. 10. Görev ve sorumluluklarını daima yerine getirme alışkanlığını kazandırmak. İnsanlık ilişkileri bakımından:

1. Ailenin Türk toplumunun temeli olduğuna inanıp, aileye değer vermek ülküsünü kazanmak, yaşamak.

2. Aile hayatının ahlaki ve manevi değerlerini korumaya ve yaşatmaya alıştırmak.

Genel nezaket kurallarına uymaya, çevresindeki insanlara saygı anlayış ve güleryüz göstermeye alışmak.

3. Birlikte çalışmaya alıştırmak, birlik-beraberlik duygusu kazandırmak. Ekonomik hayat bakımından:

1. Yurdun en değerli zenginlik kaynağının bilgili insan gücü olduğunu kabul ettirmek. 2. toplum hayatı için iş ve meslek sahipi olmanın önemini kavratmak. 3. Kusursuz ve temiz iş yapmakta sevinç duymak hissini kazandırmak. 4. Bir kazancın bir emek karşılığı olması gerektiğine inandırmak.

5. Parasını en iyi şekilde nasıl kazanıp nasıl harcayacağını öğrenmek, bilmek, bunu hayatta uygular hale getirtmek.

Toplum hayatı bakımından:

1. Şerefli bir tarihe sahip büyük bir milletin evladı olmanın gururunu duymak.

2. Türk Milletinin milli, manevi, ahlaki ve insani değerlerini kavramak ve her hareketinde bu değerlere uymaya çalışmak.

3. Vatanın menfeatlerine aykırı propagandalara karşı çıkmayı öğrenmesini sağlamak. 4. Milletin ilerleme ve yükselmesinde bilim ve tekniğin önemini kavratmak.

5. İlkokul milli bir eğitim kurumu olduğu için, çocuklara milli ve manevi kültürü aşılamak. 6. Öğrencilere bilimsel metodlara göre çalışma yollarını öğretmek.

İlköğretimin bu amaçlarını kavrayıp hayatında ve yaşadığı toplumda uygulayan her yurttaş, memleketin ve milletin hayırlı bir evladı olmuş olur. Her milletin medeniyet yarışında temel unsuru insandır. İnsanın yetişmesinde ilköğretim temel vazifesi görmesi bakımından çok önemlidir. Bu sebeple ilköğretime gereken değer verilmektedir. Çocuğun Bakımı ve Eğitimi

Şehirlerdeki ilkokulların % 81’inde ikili öğretim, % 19’unda normal öğretim yapılmaktadır. Üçlü eğitim ise pek az ilkokulda uygulanmaktadır.

Temel eğitimin başlangıcı olan ilkokullardaki beş senelik dönemde çevre ve hayat şartlarına uygun ve kişilere maharet kazandıracak bir eğitim verme imkanı bulunmadığından, eğitim, teorik düzende kalmaktadır. Halbuki ilkokulu bitirenlerin % 52’si doğrudan doğruya çalışma hayatına katılmaktadır. Temel eğitimden geçen kişilere maharet kazandıracak bir kademenin bulunmayışı ilkokullardaki sistemin önemli bir eksikliği olarak ortaya çıkmaktadır.

Sözlükte “ilkokul” ne demek?

1. 1997'ye değin zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocukların temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan ya da açılmasına izin verilen beş yıllık okul.

İlkokul kelimesinin ingilizcesi

n. primary school, elementary school, grade school, grades, junior school

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.