İktisat Nedir? İktisat Ne demek? – Bilgi Anahtari

İktisat nedir?

Ürünlerin ve servislerin üretimi, dağıtımı ve tüketimini ele alan sosyal bilime denmektedir.

İnsanların, işletmelerin, hükümetlerin ve ulusların ihtiyaçlarını ve isteklerini gidermek için var olan kaynakları nasıl değerlendirmeyi tercih ettiğini araştırır.

Aynı zamanda bu grupların mümkün olan en çok verimi alabilmek için çabalarını nasıl organize edip düzenlemeleri gerektiğini belirler.

İktisadın temel ilkesi ve hatta problemi, insan ihtiyaçlarının ve isteklerinin sınırsız olması ancak kaynakların kısıtlı olmasıdır. Bu sebeple iktisat bilimi üretkenlik ve verim konularını ele alarak yüksek yaşam standartlarını karşılayabilmek için var olan kaynakların nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve üretimin nasıl artacağını anlamaya çalışır.

İktisat genel hatlarıyla makroekonomi ve mikroekonomi olarak iki dala ayrılabilir. Mikroekonomi iktisadın bireysel ajanlar ve piyasa gibi temel elemanlarını, bu elemanlar arasındaki ilişkiyi ve bu etkileşimlerin sonuçlarını analiz eder. Bireysel ajanlar; ev halkı, firmalar, satıcılar ve alıcılar olabilir.

Makroekonomi ise tüm iktisadi elemanları (üretim, tüketim, tasarruf, yatırım gibi), bunlara bağlı konuları (iş gücü, sermaye, toprak), enflasyonu, ekonomik büyümeyi ve bu konuları ele alan toplum ilkelerini (mali, parasal vb. ilkeler) ele alır.

İktisadın geniş kapsamda dallarına, “nedir” sorusuna cevap veren pozitif iktisat ve “ne olmalıdır” sorusuna cevaplar arayan normatif iktisat da dahildir.

Pozitif iktisat, iktisadi düzeni neden-sonuç ilişkisi dahilinde inceler. Olanı, olan şeylerin birbiri üzerindeki etkilerini vb. araştırır.

Normatif iktisat ise belirli bir durumu hedef olarak belirleyerek iktisadi düzende olması gereken standartları yakalamaya dair fikirler üretmeye çalışır.

Ayrıca üniversitelerde “İktisat” lisans, ön lisans ve yüksek lisans programları da bulunmaktadır. Bu konuda detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İktisadın alt dalları nelerdir?

1. Mikroekonomi

2. Makroekonomi

3. İktisat Tarihi

4. İktisadi düşünce tarihi

5. Uluslararası iktisat

6. Türkiye Ekonomisi

7. Kalkınma iktisadı

8. Kamu iktisadı

9. Siyasi iktisat

10. Çevre iktisadı

11. Sanayi iktisadı

12. Çalışma iktisadı

13. Tarım iktisadı

14. Yeni Ekonomi

15. Turizm iktisadı

16. Karma iktisat

17. İşletme iktisadı

18. Demokrasi

19. Dünya iktisadı

İktisatın sahasına giren ana mevzular

İktisadi hayatın temel olayları ve müesseseleri; kullanılan aletler; milli gelir, milli gelirin bu faktörlerle olan bağlantıları refah ve depresyonların sebep ve neticeleri; tasarruf ve yatırımların karşılıklı tesirleri; satın alma gücünün gelir ve istihdama tesir etme durumları; para siyaseti ile maliye siyasetinin ilişkileri, sebep ve sonuçları; iktisadi gelişme ve iktisadi büyüme; kalkınmada ekonomik denge, optimum denge; rekabet şartları; arz talep durumları; milli gelirin teşekkülü; fiyatların tahlili (Mikro İktisat); gelir bölüşümünün tahlili, sebep-sonuçları; ücretler; kar, faiz ve rant; milletlerarası ticaretin, ekonomik ilişkilerin tahlili, ülkelerin ekonomik yapılarının (gelişmiş, azgelişmiş, gelişmekte olan) sebep ve neticeleri bakımından incelenmesi, enflasyon, deflasyon vs. gibi konular iktisat ilminin inceleme sahası içinde bulunmaktadır.

Sözlükte “iktisat” ne demek?

1. Ekonomi.

2. İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat

3. Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat

4. Tutum

Köken: Arapça

İktisat kelimesinin İngilizcesi

1. economics

2. economy

3. saving

4. thrift

İktisat ne demek? (Ekonomi)

(Economics) Kökeni Arapça’daki “kasd” kelimesidir. Şu gibi anlamlara gelir:

(a) Aşırı gitmeme, aşırı davranmama,

(b) Tutum, tutma.

(c) Biriktirme, artırma,

(d) Ekonomi Bilimi.

Buna göre “iktisadi” iktisatla ilgili ya da ekonomik, “iktisadiyat” ise iktisatla ilgili, durum, iktisatla ilgili şeyler, iktisat bilgisi, tutum gibi anlamlar ifade etmektedir.

Kaynaklar:

http://www.investopedia.com/terms/e/economics.asp

https://en.wikipedia.org/wiki/Economics

www.tdk.gov.tr

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.