İdarenin mal edinme yöntemleri Nedir? İdarenin mal edinme yöntemleri Ne demek? – Bilgi Anahtari

İdarenin mal edinme yöntemleri nelerdir?

İdare kelimesi sözlükte

1. Yönetme, yönetim, çekip çevirme; bir kurumun işlerini yürüten kurul.

2. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin tümü; tutum, tutumlu kullanma.

3. Bir kurum ya da kuruluşun yönetildiği yer, yapı; idare kandili ya da lambası anlamlarına gelmektedir.

İdarenin mal edinme yöntemleri şunlardır:

1. Kamulaştırma

2. İstimval

3. Geçici İşgal

4. Kamulaştırmasız el atma

5. Satın alma

6. Devletleştirme

Kamulaştırma

Kamulaştırmada temel ilke ve kurallar:

1. Kamulaştırma, sdece özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallar üzerinde uygulanabilir.

2. Kamulaştırma yapma yetkisi devlet veya kamu tüzel kişilerine aittir.,

3. Kamulaştırma sadece kamu yararı için yapılır.

4. Kamulaştırma, kanunda gösterilen esas ve usullere göre yapılır.

5. Kamulaştırma taşınmazın karşılığının nakden ve peşin olarak ödenmesi gerekir.

Ancak;

a. Tarım reformunun uygulanması,

b. Büyük enerji ve sulama projelerinin gerçekleştirilmesi,

c. İskan projelerinin gerçekleştirilmesi,

d. Yeni ormanların yetiştirilmesi,

e. Kıyıların korunması ve turzim amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla düzenlenir ve kanun bu hallerde taksitle ödemeyi öngörebilir. Bu taktirde taksitlendirme süresi 5 yılı aşamaz ve taksitler peşin olarak ödenir. Kamulaştırılan topraktan, o toprağın doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli her halde peşin ödenir.

6. Taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenememiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanır.

Kamulaştırmada bedel davalarına asliye hukuk mahkemeleri bakar.

İstimval

Olağanüstü durumlarda devlete, bazı taşınır malların mülkiyetini ya da kullanma hakkını, taşınmazların ise sadece kullanma hakkını kazandıran mal edinme yoludur.

Geçici İşgal

Bir bayındırlık hizmetinin görülmesi sırasında,bu hizmetin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan maddelerin (taş, kum vb.) elde edilmesi amacıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaza idarece el konulmasıdır.

Geçici işgalin konusu bayındırlık işleri olup ancak boş arazi parçaları üzerlerinden gerçekleştirilebilir.

Kamulaştırmasız el atma

Devletin mülkiyetine geçirilmeksizin gayrimenkulden yararlanılması yoludur.

Satın alma

Devletin taşınır veya taşınmaz bir malın mülkiyetini, herhangi bir ayrıcalığa sahip olmaksızın satın alarak elde etmesidir. İdarenin mal edinme yolları olarak sayılan bu yetkiler içerisinde idarenin kamı gücü kullanmadan mal edindiği tek yol satın almadır.

Devletleştirme

Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.