İç ve dış tehditler Nedir? İç ve dış tehditler Ne demek? – Bilgi Anahtari

İç ve dış tehditler nelerdir?

Milli birlik ve beraberlik, milletçe birliği, bir arada yaşamayı ve bütünleşmeyi ifade eder. Bu bakımdan milli birlik ve beraberlik, Türk milletinin en büyük güç kaynağı ve varlığının yegane güvencesidir.

Atatürk’ün şu sözleri onun milli birlik ve beraberliğe verdiği önemi açıklamaktadır: “Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir.”

Türkiye, coğrafi konumundan dolayı İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan bir köprü durumundadır. Türkiye ayrıca Asya ve Avrupa kıtalarının kesiştiği bir noktada yer almaktadır. Türkiye’nin bu özel coğrafi konumu ona, stratejik açıdan büyük önem kazandırmaktadır. Diğer yandan Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki kara, deniz, hava ve demir yolu geçiş güzergahında yer almaktadır. Bu özelliğinden dolayı Avrupa ülkeleri, Yakın Doğu ülkeleri ile olan ekonomik ilişkilerini sürdürmek için Türkiye’deki mevcut yolları kullanmak zorundadır.

Türkiye’nin petrol kaynaklarına sahip ülkeler ile sanayileşmiş ülkeler arasında bulunması jeopolitik konumunu daha da güçlendirmektedir. Güçlü bir Türkiye’nin varlığı petrolden çıkarları olan ülkeleri rahatsız etmektedir. Türkiye bunun için önemli bir ülke konumundadır.

Ülkemiz diğer yandan sahip olduğu yer altı ve yer üstü kaynakları nedeniyle de komşularımızın ve bazı ülkelerin her zaman ilgisini çekmiştir. Yurdumuz bölge ülkelerine oranla su, bor, boraks, trona, krom, toryum, demir vb. madenler açısından da dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Ayrıca verimli toprakları ve dört mevsimi bir arada yaşayan, tarımsal ürün zenginliğiyle de dünyada kendi kendine yeten sayılı ülkelerden biridir. Bu ürün zenginliğinden dolayı bugün ve gelecekte ülkemizin artan nüfusunu besleyecek büyük bir tarımsal potansiyele sahiptir. Diğer yandan Türkiye birçok ülkeye oranla genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Bu özellikler de ülkemizin önemini artırmaktadır. Bu nedenlerden dolayı ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasını engellemek isteyen bazı devletler gizli ve açıktan yıkıcı ve bölücü terör gruplarını doğrudan ya da dolaylı yollardan desteklemektedirler.

Türklerin Anadolu’yu fethetmelerinden günümüze kadar bu güzel vatan topraklarına göz dikenler, hiçbir zaman azalmamış, aksine çoğalmıştır. Yurdumuzun jeopolitik önemini çok iyi bilen Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni koruma görevini Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği yurdumuzu korumak ve kalkındırmak için çağdaş bilgi birikimi ile donanmalıdır. Her gün dünyada ve Türkiye’de meydana gelen gelişmeleri yakından izlemeli ayrıca Türkiye’ye yönelen ve yönelecek olan iç ve dış tehditlere karşı hazır olmalıdır. Türkiye’nin bütünlüğüne, milli birlik ve beraberliğimize yönelen her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyete taviz vermeden karşı çıkmalıdır.

iç ve dış tehditler

Milli güvenlik siyaseti; ülke çıkarlarının korunması amacıyla milli hedefler doğrultusunda yapılması gerekenlerin tespit edilmesidir. Milli güvenlik politikasında temel amaç, ülkenin çıkarlarına tam anlamıyla hizmet edebilmektir.

Milli güvenlik, bir devletin iç ve dış politikasında önemli bir yere sahiptir. Çünkü her devlet, bağımsızlığını, bütünlüğünü, milli değerlerini ve çıkarlarını içten ve dıştan gelebilecek tehlikelere karşı korumak ister. Milli güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı önlemler alarak ülkenin emniyet ve güvenini sağlamaya çalışır. Aksi durumda ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü tehlikeye düşer. Bu nedenle milli güvenlik, ülkenin korunması ve varlığını devam ettirmesiyle eş anlamlıdır.

Türkiye’de milli güvenlik politikası, Milli Güvenlik Kurulu, TBMM, cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulu tarafından tespit edilir.

Ülkemizin milli hedeflere ulaşabilmesi ve varlığını bağımsız olarak devam ettirebilmesi ancak çağdaş bilgi birikim ve ileri teknoloji kullanılmasıyla mümkündür. Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için çok çalışmalıyız. Bu, hepimize düşen milli bir görevdir. Milli hedeflere ancak bu yolla ulaşabiliriz.

Ülkemize yönelecek dış tehditleri caydırmak ve önlemek Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli görevidir. Bugün Türk ordusu barışın korunması ve devam ettirilmesinin en büyük teminatlarından birisidir. Türk ordusu milletimizin huzur ve refahını bağımsızlık ve egemenliğimizi korur. Anayasa’mızda belirtilen çerçevede görev ve yetkilerini kullanır.

Milli Güvenlik Kurulunun oluşumu ve görevleri ile ilgili anayasa maddesi

MADDE 118: Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur.

Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağırılıp görüşlerini alınabilir.

Milli Güvenlik Kurulu; Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşleri Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir.

Milli Güvenlik Kurulunun gündemi; Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir.

Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri kanunla düzenlenir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.