Hunlar Nedir? Hunlar Ne demek? – Bilgi Anahtari

Hunlar

Tarihte Türkler'i ilk defa bir imparatorluk halinde birleştiren Türk kavmidir. Türkçe'deki asıl şekli «Kun» olduğu halde Çinliler'ce «Hiung-nu» denmiş, oradan da Batı dillerine «Hum» şeklinde geçmiştir. Kavimler göçü ile Roma İmparatorluğu'nu istila etmesiyle bilinen göçebe kavimler topluluğuna “Hunlar” yada “Hun Türkleri” denir.

Attila önderliğinde Avrupa Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır. Büyük Hun İmparatorluğu'nu Türk boyları kurmuş, yönetmiş; Türk kültürü devlete şeklini vermiştir. Hunların M.Ö. 3. yüzyılda bugünkü Kazakistan'dan Volga-Don havzalarına ulaştıkları tahmin ediliyor. Hunlar bugünkü Macaristan'a yerleştikten sonra 433'te Batı Roma İmparatorluğu generali Flavius Aetius ile anlaşarak bugünkü Macaristan ve bugünkü Slovenya, Hırvatistan ve Bosna-Hersek'in bir kısmının hükümdarlığını Batı Roma İmparatorluğu'na kabul ettirmişlerdir.

441'de Attila önderliğinde Batı Roma İmparatorluğu'nu istila etmiş ve “Hun İmparatorluğu'nu” kurmuşlardır. Hunlar M.Ö. 3. yüzyıldan, M.S. 6. yüzyıla kadar yaşamış ve bu süre içinde dört büyük devlet kurmuşlardır: 1 ) Orta Asya Hunları, 2) Volga Hunları, 3) Avrupa Hunları, 4) Hindistan Hunları.

Orta Asya Hunları: M.Ö. 220'den M .S. 216'ya kadar yaşamış, bu süre içinde aynı hanedandan 38 Türk imparatoru hüküm sürmüştür, İlk İmparator Teoman (Tuman), İkincisi onun oğlu Mete yani Oğuz Han'dır.

Volga Hunları: Başka Türk kavimlerinin baskısından kaçarak Batı'ya göç eden Türkler tarafından M.Ö. 374'te kurulmuş, uzun süre yaşamamıştır.

Avrupa Hunları: Bunlar da Volga Hunları gibi diğer Türk kavimlerinin baskısından Batı'ya doğru kayan Türkler'in kurdukları devlettir. Avrupa Hunları 425 – 454 arasında yaşamıştır. Bu devlet kısa hayatına rağmen çok kudretli ve önemli bir imparatorluk hüviyetine bürünmüştür. Ünlü Atilla Avrupa Hunlar'ının hükümdarıdır.

Hindistan Hunları: Hindistan'a inen Türkler tarafından kurulmuştur. Bunlara «Akhunlar» da denir. Batı dillerinde «Heftalitler» diye anılırlar. Bunlar Hindistanda 5. ve 6. yüzyıllar arasında 71 yıl süren bir egemenlik kurmuşlardır.

Hunlar hangi etnik gruplardan meydana gelmiştir?

1. Ogurlar

2. Tunguzlar

3. Moğollar

4. İrani kavimler

Hunların kavimler göçüyle ilgisi nedir?

M.S. 375 yılında Hunların “Ostrogotları (Doğu Gotları)” içine alıp “Vizigotları (Batı Gotları)” kovması Kavimler Göçü'nü başlatmıştır.

Dış bağlantılar

Hun İmparatorluğu

Asya Hun Devleti

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.