Din Nedir? Din Ne demek? – Bilgi Anahtari

Din nedir?

Tanrıya inanma ve ibadet etme konusunda kurulan düşünce ve davranma düzenidir.

Tek veya çok tanrılı dinler vardır. Dinlerde Tanrı, kainatı yaratan ve sınırsız kudretlerin kaynağı olan kutsal varlıktır. Din kavramının başlangıcı, insanların birkaç aile bir arada yaşamaya başladığı zamana kadar uzanır. Bu konuda inceleme yapanlar, dinlerin oluşunu ölüm korkusuna bağlamaktadır.

İlk insanlar, ölümün tabii olduğuna bir türlü inanamamış, her canlı varlığın gizli bir hayatı olduğunu sanmışlardır. İşte dinlerin doğmasının sebebi bu kanaattir. İnsanlar önceleri aya tapardı, sonra güneşe tapmaya başladılar. Daha sonraları toprak, tanrı durumuna yükseldi. Birçok bilinmeyenlerle dolu olan gök de ilk insanların tanrıları arasındaydı.

Dinler üç kademeden geçerek gelişmiştir:

1. Fetişist dinler: Bu dinlerde İnsanlar fetiş denen putlara taparlar. Putperestlik de denir.

2. Çoktanrılı dinler: Sümerler, Hititler, Eski Mısırlılar, Asurlular, Elamlılar, Badillilerin dinleri çok tanrılıydı. Eski çağların bu ileri ülkelerinde kötülük, iyilik, bereket, aşk, savaş gibi kavramların birer tanrısı olurdu.

3. Tek tanrılı dinler: M. O. 14. yüzyıldan başlayarak tek tanrılı dinler görülmeye başlamıştır. İnsanlık tarihinde tek tanrı varlığını iik defa olarak düşünen Mısır firavunlarından Amenofus'tur. M, Ö. 1370ten 1352'ye kadar hüküm süren bu firavunun zamanında yaşayan Hz. Musa, vahiy ile kurulan ilk tek tanrılı dini getirmiştir. Hz. Musa'nın kurduğu dine Musevilik, getirdiği kitaba da «Tevrat» denir.

Bundan sonra Hz. Davut «Zebur’u getirmiştir. Nihayet M. S. 1. yüzyılda Hz. İsa, Museviliği ıslah maksadıyla ve İlahi vahiy ile Hıristiyanlığı kurmuştur. Hz. İsa'nın getirdiği kitaba «İncil» denir. Son tek tanrılı din, Müslümanlıktır. 610 yılında ortaya çıkmıştır. Peygamberi Hz. Muhammed'dir. Dinin esaslarını tespit eden kutsal kitabı «Kuran» dır. Müslümanlık, gerçekte tek tanrı fikrini kesin olarak yerleştiren tek dindir.

Çünkü Musevilikteki tanrı (Yahuva) yalnız Museviler'in tanrısıdır. Hıristiyanlık'ta ise «teslis» vardır. Onlara göre Hz. İsa, Allah ile Hz. Meryem'in çocuğudur. Bu düşünce ise tek tanrı fikrini bozmakta, Allah'a ortak çıkmaktadır. Müslümanlıkta ise tek tanrı, bütün kudretleri kendisinde toplayan, doğmamış ve doğurulmamış olan Allah'tır. Allah, İslam inanışına göre bütün insanların tanrısıdır, «rahmete'n-li'lalemin» (bütün dünyaların rahmeti) dir.

Kuran-ı Kerim'de Müslümanlığın tek ve gerçek din olduğu belirtilmiştir. Bundan başka İncil’in de, Tevrat'ın da metinleri vahy edildikleri şekillerini muhafaza etmemektedirler. Zamanla değiştirilmiştir. Halbuki Kuran'ın bir tek kelimesi bile değiştirilmemiştir. Günümüzde üç tip dini bir arada görmek mümkündür. Yani gelişmiş dinler çıkınca diğer dinler ortadan kalkmış değildir. Bugün Afrika'da 110.000.000 kadar fetişist vardır. Ancak bunlar kısım kısım tek tanrılı dinlere geçmektedirler. Afrika’daki fetişistler daha çok Müslüman olmakta, Okyanusya ve Amerika'dakiler ise Hıristiyanlığı kabul etmektedir.

Sözlükte “din” ne demek?

1. Bu nitelikteki tasarımların kurallar, kurumlar, törenler ve simgeler biçiminde örgütlenmesini sağlayan düzen; insanların anlayamadıkları, karşısında güçsüz kaldıkları doğa ve toplum olaylarını, gizemsel nitelikteki güçlerle açıklamaya yönelmeleri olgusu.
2. Cgs sisteminde bir gramlık bir kütlenin hızını, saniyede bir santimetre artıran güç birimi; inanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç ya da ülkü.
3. Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası; ilmek.

Cümle içinde kullanımı

Müslüman dini.
Yazık ki bu sanat ve din bahsinde bana arkadaşlık edecek kültürde değil.
– R. H. Karay

Din kelimesinin ingilizcesi

n. noise, ruckus, loud racket
v. make a loud noise, create a din, make a noisy clamor
n. DIN, German Institute of Standards
Köken: Arapça

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.