Btb Nedir? Btb Ne demek? – Bilgi Anahtari

BTB nedir?

BTB (Bağlayıcı Tarife Bilgisi), eşyanın Türk gümrük tarife cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince (Ankara, İstanbul, İzmir, İzmit, Bursa, Mersin Bölge Müd.) verilen idari karardır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi 10 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğ uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin ibrazı halinde talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır. BTB, 6 yıl süre ile geçerlidir.

BTB uygulamasının amacı nedir?

Sınıflandırma kurallarının doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması suretiyle sınıflandırmanın uyumlaştırılmasını ve böylece dış ticaret rejiminin dış ticaret erbabı arasında doğru ve eşit olarak uygulanmasını sağlamak. Beyan sürecini ve gümrük işlemlerini hızlandırmak ve böylece gümrük kontrolünü ve uluslararası ticareti mümkün olduğunca kolaylaştırmak ve dış ticaret işlemlerinin maliyetini azaltmak.

Ticaret erbabı ile gümrük idaresi arasında eşyanın tarife pozisyonundan kaynaklanan ihtilafları azaltmak. Gümrük işlemleri sırasında eşyanın sınıflandırılması probleminden kaynaklanan zaman kayıplarını azaltmak suretiyle yüksek riskli eşyanın muayenesine ve kontrolüne gümrük işlemleri sırasında yeterli zaman ayrılabilmesini, dolayısıyla, gümrük denetimlerinin seçimli ve daha etkin yapılabilmesini sağlamak.

Dış ticaret erbabına eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin hukuki geçerliliği olan resmi bir bilgi sağlamak. Uluslararası bir ticaret işleminin karlılığının ve uygulama imkanının önceden tahmin edilebilmesini sağlamak.

BTB başvurusu nasıl yapılır?

Gümrük Yönetmeliğinin 1 nolu ekinde yer alan başvuru formu (Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden alınabilmektedir.)BTB başvurusu ekinde yer alan tüm belgeler ve eşya numunesinin değişik açılardan çekilmiş, eşyanın teşhisini sağlayacak nitelikteki fotoğrafları ayrıca elektronik ortamda da yetkilendirilmiş Bölge Müdürlüğüne sunulur.

Başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlük, BTB konusu eşyanın gümrük işlemlerinin bağlantısı olmayan ihtisas gümrüğü görev alanına girdiğini tespit ederse, söz konusu başvuruyu ilgili gümrük idaresinin bulunduğu en yakın yetkilendirilmiş Bölge Müdürlüğüne gönderir. Yetkilendirilmiş Bölge Müdürlükler, BTB konusu eşyanın sınıflandırılmasında tereddüt ettikleri hususlar hakkında, aralarında istişarede bulunabilirler.

Bir kişi, aynı eşya için sadece bir BTB müracaatında bulunabilir. Bir kişi adına aynı eşya için birden fazla BTB düzenlendiği tespit edilirse söz konusu BTB’ler verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür. Bu şekilde hükümsüz hale gelen BTB’nin hak sahibi için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi birinci fıkrası hükmü uygulanır.

BTB başvuruları aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir;

• Hak sahibinin adı ve adresiBaşvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı ve adresi
• Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanımı
• Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi
• Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dildebasılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri)
• Eşyanın ithalatı ya da ihracatının fiilen tasarlandığını tevsik edici (evvelce bir gümrük beyanında kullanılmamış) belgeler (proforma fatura, eşyanın alımı veya satımı üzerine bağlayıcı sözleşme v.b)
• Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi.

BTB nedir? (Mantolama)

BTB inşaatların dış cephesi havuz mutfak vs her türlü alan için  hem güzelleştirme ve hemde ısı yalıtımı amacı ile kaplanan malzemedir. Desenli ve sade çeşitleri bulunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.