Akaid Nedir? Akaid Ne demek? – Bilgi Anahtari

Akaid nedir?

Akaid kelimesi aslında “Akide” kelimesinin çoğuludur. Akide kelimesinin köklerini Akd kelimesi oluşturmakta ve bu kelime ise “düğümlemek, bağlamak, gönülden bağlanılan, düğüm atmışçasına sağlam inanılan şey” anlamlarına gelmektedir.

İslam'da dini bir kavram olan Akaid islam dininde “inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri ve kalben kabul edilmesi gereken konulara verilen isim olarak tanımlanır. Akaid kavramıyla İslam dininde anlatılmak istenen imanın esaslarıdır.

Buna göre iman esaslarını ihtiva eden ilme de “akaid ilmi” denir. Nitekim Seyyid Şerif Cürcani de “Akaid”i tanımlarken “İslam dininin ameli değil, itikadi hükümlerini ihtiva eden ve bunlardan bahseden bir ilim” olarak ifade etmiştir (Ta'rifat). Hangi devirde ve hangi metodla olursa olsun iman esaslarından bahseden ilim akaid ilmidir. Bu tür kitaplara da akaid kitapları denir.

Fakat hususi manada akaid iman esaslarından kısa olarak bahseden bir ilim olmuştur. Akaid ilmi, Allah'ın varlığından, sıfatlarından, fiillerinden bahseden bir ilimdir. Her ne kadar nübüvvet ve ahiret ile ilgili konular da anlatılmakta ise de bunlar, ilahi fiillere racidir. Zira bütün itikadi meselelerin konusu Yüce Allah'tır. Akaid ilminin gayesi, taklidden kurtulmak, tahkiki iman derecesine ulaşmaktır.

Akaid ilminin amacı

1. inanç konusunun taklidinden kurtulmak, tahkiki iman, yani gerçek bir iman derecesine ulaşmaktır.
2. İnsanın kalbine, onun yaratılış ve fıtratına, saf ve temiz tabiatına en uygun olan imanı yerleştirmektir.
3. Allah’ın varlığını, birliğini, tüm insanlara duyurmak, anlatmak ve kalplere yerleştirmek akaidin en önemli gayesini oluşturur.
4. bütün insanları tevhit inancı etrafında birleştirmek, akait ilminde gerçekleştirilmek istenen en büyük amaçtır.

Akaid kitapları nedir?

Dinin temel kural ve hükümlerinden, İman'ın esaslarından bahseden kitaplarada “Akaid Kitapları” denir.

Akaid ilminin en önemli kaynağı

Akaid ilminin ilk ve en önemli kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci olarakta sahih hadislerdir. İslam akaidini oluşturan esaslar, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde hiçbir yoruma mahal bırakmayacak şekilde açık, yalın ve sade olarak yer almıştır. Kur'an'da Allah'a, peygamberlerine, kitaplara, meleklere, ahirete, kaza ve kadere iman konusuna temas eden ve yer yer ayrıntılı bilgiler veren birçok ayet vardır.

Hadis kitaplarının “iman, enbiya, tevhid, cennet, cehennem, kader, kıyamet” gibi bölümlerinde, iman esaslarıyla ilgili çeşitli açıklamalar yer almaktadır. Bu sebeple de Kur'an ayetleri ile başta mütevatir hadisler olmak üzere sahih hadisler akaidin temel kaynaklarını teşkil eder.

Duyu organlarının verileri ve akıl her ne kadar akaid ilminin kaynakları arasında ise de, bu ikisi doğrudan doğruya dini prensiplerin ve iman esaslarının belirlenmesinde kaynak sayılmazlar. akıl ve duyu organlarının verileri, daha çok ayet ve hadislerin belirlediği esasların açıklanması, yorumu ve ispatlanması konusunda malzeme oluştururlar, nakli desteklerler. Bu sebeple iman esaslarının belirlenmesinde tek kaynak vahiydir.

Akaidi oluşturan esasların önemi

İslam akaidini oluşturan esasların önemli olmasının nedeni, hem kesin delile dayanmaları hem de apaçık ortada olmaları,  Zamana, mekana, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermemesidir. Bu hükümler bir bütün teşkil edip, bölünme kabul etmezler. Yani bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak söz konusu olamaz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.