Akadlar Nedir? Akadlar Ne demek? – Bilgi Anahtari

Akadlar nedir?

Milattan 3.000 yıl önce Mezopotamya'ya yerleşen Sami ırkından olan bir kavimdir. Anayurtları Arap yarımadasından gelerek Kalde'nin kuzeyine yerleştiler. Sümer ve Elamlar'ın da bulunduğu bu bölgedeki 12 şehirden üçü; Kiş, Aksak ve Opis Akadlar'a aitti. M. Ö. 2725 yılında Agadeli Sargon'un zaferiyle bulundukları kesime hakim oldular. Bu egemenlikleri 200 yıldan fazla sürdü. M. Ö. 2500 yıllarında kuzeyden inen Guti'ler, Akadlar'ın devletine son verdiler. Sümer kültürünü benimseyen Akadlar, özellikle sanat alanında üstünlük gösterdiler.

Akadca denilen ve Sami dillerinin doğu kolu olan bir dil konuşurlardı. Yazılarını çivi yazısıyla yazarlardı. Cümle yapılarında önce özne sonra fiil gelirdi. Akadlar yada Akad İmparatorluğu; Sümerlilerle ve Elamlar ile yapılan savaştan kazandıktan sonra mezopotamya'da kurulan, kurucusu Sargon adında bir kral olan, Sami ırkından oluşan bir kavim'dir. Devletin başkenti Akad'dır. Sümerliler'in kuzeyinde, Fırat Nehri boylarında tarihte ilk bilinen imparatorluğu kurdular. Sümer kültüründen etkilendiler ve bu kültürü Ön Asya'ya yaydılar.

Tarihte Akadların önemi

Akadlar tarihte İlk düzenli ordu sistemini kurmuşlardır.

Akadlarda devlet yönetimi

Kral Sargon kurduğu merkezi devletiyle asırlar boyu Mezopotamya'da süren teokrat tapınak şehir yönetimine son vermiş ve yerine güçlü bir memur mekanizmasıyla idare edilen bir devlet kurmuştur. Sargon, Mezopotamya'da iktidarı ele geçirmekle beraber sosyal, siyasal ve ekonominin yanında sanatta da değişiklikler yapmıştır.

Akadlarda tanrı inancı

Dinsel açıdan Güneş tanrısı Şamaş, ay tanrısı Sin ve Venüs tanrıçası İştar en çok tapılan tanrılardı.

Akadlarda Naram-Sin'in önemi

Sargon'un torunu olan Naram-Sin güçlü bir otorite kurmuş ve kendisini “Akad'ın tanrısı ve dünyanın dört bölgesinin kralı” ilan ederek, ilk tanrılaştırılan kral olmuştur.

akadlar

Akadca nedir?

Sami – Hami dil ailesinden Sami dillerinin doğu dalı. Eski Mezopotamya’da kullanılan Akadca, Sami dillerinin en eskisidir. Akadca bütün Mezopotamya'da Sümer dilinin yerine geçerek, günlük yaşamda ve ticarette kullanılandı. Naram-Sin döneminde Elam ve Lulubiler Akad dilini ve alfabesini kullanmaya başlamışlardır.

Akadların yıkılışı

Sami kökenli bir halk olan Akadlar MÖ 3000 ortalarında yaklaşık iki yüzyıl boyunca Mezopotamya'da hüküm sürmüştürler. Kralları ve kurucusu olan Sargon'un ölümünden sonra devlet zayıflamış ve başa geçen Sagon'un torunu Naram-Sin'de devleti ayakta tutmayı başaramamış Sümerliler tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Akad kelimesi sözlükte ne anlama gelmektedir?

Akad kelimesi sözlükte “Doğruluğuyla, dürüstlüğüyle tanınmış kimse” anlamına gelmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.